neděle 24. dubna 2011

Problémy nakládání s vodami

[ ANALÝZA ] 

Nejčastější vodohospodářské problémy na dolní Vltavě:
 • změna přirozeného stavu říčního koryta následkem lidské činnosti
 • plošné znečištění povrchových i podzemních vod (zvýšené hladiny dusíku a fosforu)
 • městské bodové zdroje znečištění 
 • nedostatečná či nefunkční vodohospodářská infrastruktura 
 • nedostatečná protipovodňová ochrana zastavěného území 
Nutná opatření:
 • rekonstrukce a výstavba kanalizací a ČOV
 • revitalizace vodních toků a rybí přechody
 • eliminace vlivu starých ekologických zátěží
 • opatření ke snížení eroze
 • ochrana zastavěných území před povodněmi 

  Žádné komentáře:

  Okomentovat