úterý 26. dubna 2011

O vodách obecně

Obecné nakládání s vodami 

Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví. Nejsou ani součástí pozemku na němž se nacházejí. Obecné nakládání s vodami znamená, že každý může bez souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody, není-li k tomu potřeba zvláštního technického zařízení. Vodoprávní úřad však může toto právo upravit, omezit či zakázat.

Taktéž není nutné povolení VU k užívání povrchových vod k plavbě. Je však nutné plavidla zajistit zařízením k akumulaci odpadních vod. Tyto vody lze pak odčerpávat pomocí speciálních obslužných lodí nebo v přístavech. Mimo přístavy je toto čerpání zakázáno pro odběry větší než 50litrů.

Plavba lodí se spalovacími motory je zakázána na vodách v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně, nejde-li o vodní cesty.

Povolení k nakládání s vodami (nejde-li o ONV) je nutné k:
  • odběru 
  • vzdouvání
  • akumulaci
  • využívání energetického potenciálu
  • užívání pro chov
  • snižování hladiny
  • umělému obohacování podzemních vod
  • vypouštění odpadních vod
  • čerpání za účelem energetického zisku
  • čerpání za účelem snížení znečištění
Povolení vodoprávního úřadu je také třeba získat například povolení k vysazování stromů a keřů v záplavových územích.

Žádné komentáře:

Okomentovat