úterý 26. dubna 2011

O vnitrozemské plavbě

[ REŠERŠE ] 

Vodní cesty
 • jsou vodní toky a plochy, na kterých je možné provozovat plavbu
 • dělí se na:
  • sledované vodní cesty
   • dopravně významné
    • využívané
    • využitelné 
   • účelové (slouží pouze pro rekreační plavbu a vodní dopravu místního významu)
  • ostatní vodní cesty 
 • vodní tok Vltavy je využívanou vodní cestou, dělí se na:
  • dolní tok Vltavy (od 91,5 řkm (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe)
  • střední tok Vltavy (od 239,6 řkm (České Budějovice) po 91,5 řkm (Třebenice))
 • péči o rozvoj vodních cest zajišťuje Ministerstvo dopravy s ústředním vodohospodářským úřadem
 • vodní cestu spravuje tzv. správce vodní cesty 
  Přístavy
  • jsou tvořeny vodní a pozemní částí, jsou určeny k:
   • překládání zboží
   • výstupu a nástupu osob mezi plavidlem a břehem
   • provádění oprav
   • vystrojování
   • zásobování
   • stání plavidel
  • veřejné přístavy může využívat každý provozovatel plavidla
  Plavidla
  • plavidly se rozumí:
   • lodě
   • malé plavidla
   • plovoucí stroje
   • plovoucí zařízení
   • ovladatelné plovoucí tělesa
  • malá plavidla jsou lodě do délky 20m a objemu ponoru 100m3 
  Provozování plavidla
  • provozovatel plavidla musí splnit několik podmínek pro provoz plavidel, jsou to:
   • technická způsobilost 
   • evidence v plavebním rejstříku
   • bezpečnost provozu, osob a věcí
   • poznávací znaky (plavidlo musí být označeno poznávacími znaky dle PS)
  Technická způsobilost
  • na základě technické kontroly plavidla vydá plavební úřad nebo klasifikační společnost tzv. osvědčení o technické způsobilosti plavidla
  • při jakémkoli pozdějším zásahu do konstrukce plavidla musí být podána nová žádost o osvědčení plavidla 
  Evidence v plavebním rejstříku
  • plavidlo musí být evidováno v plavebním rejstříku ČR nebo jiného státu EU
  • v případě evidence v rejstříku jiného státu musí mít plavidlo povolení k provozu na vodních cestách plavební společnosti ČR
  • evidenci nepodléhá 
   • malé plavidlo 
    • do 1000kg
    •  do výkonu 4kW
    • s plochou  plachet do 12m2 
   • plovoucí zařízení
    • do 10t
    • do 10m
   • plovoucí těleso 
  • rejstřík obsahuje údaje o plavidle:
   • vlastník
   • provozovatel
   • poznávací znaky
   • druh plavidla
   • oblast provozu
   • nosnost
   • povolený počet cestujících
   • zástavní právo na plavidle
   • datum zápisu a výmazu z evidence
  Česká státní vlajka
  • česká plavidla mají právo nést českou státní vlajku
  • musí být ve vlastnictví osob s trvalým pobytem v ČR 
  Cejchování plavidel
  • musí být provedeno před uvedením plavidla do provozu
  • uvádí se nosnost plavidla a přípustný ponor
  • dokladem je tzv. cejchovní průkaz
  • provádí plavební úřad (Státní plavební správa)
  Pojištění
  • každé plavidlo musí mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z provozu 
  Vůdce plavidla
  • musí mít tzv. průkaz způsobilosti, tato osoba musí
   • dosáhnout předepsaného věku (v závislosti na typu plavidla)
   • prokázat zdravodní způsobilost
   • vykonat zkoušku
  • plavební úřad může průkaz způsobilosti zadržet
  • obnovení průkazu je nutné po více jak desetileté nečinnosti či každé 2 roky od dosažení věku 60 let
  Nehody v provozu
  • je událostí při níž došlo k:
   • poškození či zničení plavidla nebo nákladu
   • poškození vodní cesty či stavby na ní
   • úmrtí či újmě na zdraví 
   • každou nehodu musí provozovatel ohlásit plavebnímu úřadu 
  • dojde-li také ke znečištění vod nebo k poškození vodní cesty, je nutné to ohlásit:
   • vodohospodářskému orgánu
   • správci vodní cesty
  RIS (Říční informační služba)
  • je bezplatně zpřístupněný soubor informací k podpoře řízení provozu a dopravy
  • informuje o:
   • vodní cestě
   • provozu
   • mimořádných událostech
   • plavidlech
   • nákladech 
   • poplatcích 
  Ukládání pokut
  • je obdobné jako u silniční dopravy
  • vůdce plavidla je na požádání povinen předložit průkaz způsobilosti, osvědčení o technické způsobilosti plavidla či například podrobit se dechové zkoušce
  • za přestupky se ukládají pokuty ve výši 5000 - 1 000 000 Kč
  Podmínky a předpisy k vnitrozemské plavbě upravuje zákon 114/1995 o vnitrozemské plavbě.

  Žádné komentáře:

  Okomentovat