pondělí 25. dubna 2011

Instituce a organizace

[ REŠERŠE ] 

Český hydrometeorologický ústav
 • je organizace zabývající se zejména předpovědní a výstražnou službou počasí a dalšími službami v oborech meteorologie, klimatologie, hydrologie nebo letecké meteorologie
 • www.chmi.cz  
Lesy ČR
 • hospodaření v lesích, které jsou ve vlastnictví státu, a správa určených drobných vodních toků
 • www.lesycr.cz 
Ministerstvo dopravy
 • je orgánem státní správy pro provoz silniční, drážní, letecké a vodní dopravy
 • www.mdcr.cz 
  Ministerstvo zemědělství
  •  je orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků 
  • www.mze.cz 
  Ministerstvo životního prostředí
  • je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod, ochranu ovzduší, ochranu přírody a krajiny, ochranu zemědělského půdního fondu, výkon státní geologické služby, ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, geologické práce a ekologický dohled nad těžbou, odpadové hospodářství,  posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu, myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích, státní ekologickou politiku
  • www.mzp.cz 
  Povodí Vltavy
  • péče o vodní toky, jejich údržba či zajištění provozu vodních děl včetně ochrany, správy množství a jakosti povrchových i podzemních vod 
  • www.pvl.cz
  Státní plavební správa 
  • plavební úřad, plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě s cílem zabezpečit její rozvoj a její bezpečný a plynulý provoz
  • www.spspraha.cz 
  Vodohospodářský informační portál
  • prostřednictvím jednotných, přehledných a snadno dostupných aplikací jsou zde prezentovány resorty veřejnosti věrohodné informace o našich vodách a tak přispívají k její lepší a včasné informovanosti (zřizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí)
  • www.voda.gov.cz 
  Výzkumný ústav vodohospodářský
  • výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly, odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly
  • www.vuv.cz 
    Zemědělská vodohospodářská správa
    • je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství ČR (2001), její činnost navazuje na činnost Státní meliorační správy, která působila v oboru vodního hospodářství a správy vodních toků
    • www.zvhs.cz 

      Žádné komentáře:

      Okomentovat